Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

Tải danh sách chứng thư gốc

I - Chứng thư gốc (Root Certificate)

- MIC National Root CA SHA1: Tải về

- MIC National Root CA SHA256: Tải về

- Thông tin Root EFY-CA SHA1: Tải về

- Thông tin Root EFY-CA SHA256: Tải về

II - Danh sách chứng thư bị thu hồi (Certificate Revocation List)

- Thông tin MIC SHA1 CRL: Tải về

- Thông tin MIC SHA256 CRL: Tải về

- Thông tin EFY-CA SHA1 CRL: Tải về

- Thông tin EFY-CA SHA256 CRL: Tải về

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam