Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

Tải danh sách chứng thư gốc

I - Chứng thư gốc (Root Certificate)

- MIC National Root CA SHA1: Tải về

- MIC National Root CA SHA256: Tải về

- Thông tin Root EFY-CA SHA1: Tải về

- Thông tin Root EFY-CA SHA256: Tải về

II - Danh sách chứng thư bị thu hồi (Certificate Revocation List) và tạm dừng

- Thông tin MIC SHA1 CRL: Tải về

- Thông tin MIC SHA256 CRL: Tải về

- Thông tin EFY-CA SHA1 CRL: Tải về

Thông tin EFY-CA SHA256 CRL: Tải về

- Danh sách tra cứu chứng thư số thu hồi: Tải về

- Danh sách tra cứu chứng thư số tạm dừng: Tải về

III - Danh sách chứng thư số có hiệu lực và hết hạn (Certificate Active&Expire List)

- Danh sách chứng thư số hoạt động: Tải về

- Danh sách chứng thư số hết hạn: Tải về

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam