Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

Văn bản giao dịch chữ ký số

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm ban hành
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
QC-EFYCA 10/06/2022 EFY Việt Nam Quy chế Chứng thực Dịch vụ CKS công cộng (EFY-CA)
16/2019/TT-BTTTT 05/12/2019 Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa
130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 Thủ tướng chính phủ Nghị định này quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thư số, việc quản lý, cung cấp và sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
133/2017/TT-BTC 15/12/2017 Bộ Tài chính Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
06/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
170/2013/NĐ-CP 13/11/2013 Thủ tướng chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011.
106/2011/NĐ-CP 23/11/2011 Thủ tướng chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
26/2007/NĐ-CP 15/02/2007 Thủ tướng chính phủ Nghị định này quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thực số, việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số.
QC-EFYCA
10/06/2022
EFY Việt Nam
Quy chế Chứng thực Dịch vụ CKS công cộng (EFY-CA)
16/2019/TT-BTTTT
05/12/2019
Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa
130/2018/NĐ-CP
27/09/2018
Thủ tướng chính phủ
Nghị định này quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thư số, việc quản lý, cung cấp và sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
133/2017/TT-BTC
15/12/2017
Bộ Tài chính
Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
06/2015/TT-BTTTT
23/03/2015
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
170/2013/NĐ-CP
13/11/2013
Thủ tướng chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011.
106/2011/NĐ-CP
23/11/2011
Thủ tướng chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
26/2007/NĐ-CP
15/02/2007
Thủ tướng chính phủ
Nghị định này quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thực số, việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số.
2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam