Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

01 bộ HS đầy đủ đối với tổ chức:

   - 01 bản giấy đăng ký cấp chứng thư số EFY-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

   - 01 bản sao giấy ĐKKD/ Quyết định thành lập

   - 01 bản sao CCCD/CMND/HC của người đại diện pháp luật

   - 01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

01 bộ HS đầy đủ đối với cá nhân:

   - 01 bản Giấy đăng ký cấp chứng thư số EFY-CA

   - 01 bản sao CCCD/CMND/HC

   - 01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng

   Trường hợp cấp CTS cho cá nhân thuộc tổ chức cần bổ sung thêm:

   - 01 bản sao giấy ĐKKD/ Quyết định thành lập

   - 01 bản sao QĐ bổ nhiệm/phân công hoặc văn bản xác nhận chức vụ

Vui lòng nhập đúng Mã số thuế của đơn vị để tải mẫu hồ sơ

Tên đơn vị
Tải mẫu biểu
Giấy đăng ký cấp chứng thư số EFY-CA
Giấy xác nhận thông tin khách hàng

Lưu ý: Đơn vị hoàn thiện các thông tin còn thiếu. Không chỉnh sửa thông tin ngày tháng trên biểu mẫu.

Đơn vị gửi bản cứng về EFY trong vòng 05 ngày để cập nhật mở khóa chính thức.

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam